Schoolplan, schoolgids en schoolondersteuningsprofiel

 

Het Kindcentrumplan voor (speciale) basisscholen (vroeger bekend onder de titel "schoolplan") wordt een keer per 4 jaar opgesteld. Het bevat een beschrijving van de stand van zaken aan het begin van de periode en beleidsvoornemens voor de daaropvolgende schooljaren.

Jaarlijks beschrijven we in de Kindcentrum-/Schoolgids beleidsmatige en praktische zaken. U kunt een terugblik vinden op zaken die we hebben uitgevoerd in het voorgaande jaar. Daarnaast staat er een beschrijving van voornemens voor het nieuwe jaar. Ook onderwerpen als eindresultaten van leerlingen (naar welk schooltype in het voortgezet onderwijs stromen leerlingen uit) worden beschreven. Alle praktische zaken uit een schoolgids worden in het kort ook in een apart document gezet. U vindt dat document voor schooljaar 2023-2024 op de pagina "Mijn kind zit op de Boei". 

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) (ook voor 4 jaar geldig) is het document dat alles rondom de leerlingenzorg beschrijft. Het beschrijft de basisondersteuning op De Boei (dat wil zeggen: het onderwijs en de ondersteuning die we in de groepen aan alle leerlingen bieden). Daarnaast wordt er ingegaan op de extra mogelijkheden en grenzen die gelden als de basisondersteuning niet voldoende is. Sinds schooljaar 2022-2023 is het Schoolondersteuningsprofiel opgenomen in de schoolgids (U vindt het terug als hoofdstuk 6 van deze gids)

Voor elk document is vereist dat de Medezeggenschapsraad van school ermee instemt. De Medezeggenschapsraad heeft in het najaar 2023 ingestemd met de Schoolgids en het Kindcentrumplan.

 

Kindcentrumplan 2023-2027
Schoolgids 2023-2024.docx
Terug naar Onderwijs en Begeleiding