Missie en visie

SBO De Boei is een christelijk kindcentrum met als missie: "Elke dag is een nieuwe dag waarin we samen leren en werken aan jouw talent en toekomst".
De basiswaarden van de school zijn respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze kernwaarden zijn uitgangspunt voor iedereen in de school, voor teamleden, kinderen, ouders en alle overige betrokkenen. We willen een open christelijke school zijn. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect voor onze christelijke identiteit het uitgangspunt.

We werken aan een zorgzame, veilige sfeer op school. Rust, vaste afspraken, structuur en regelmaat zijn kernbegrippen. We vinden het belangrijk dat we in ons gedrag naar de kinderen voorspelbaar zijn. Er wordt veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar en het daarbij behorende gewenste sociale gedrag. We gebruiken veel situaties uit de dagelijkse praktijk om gedrag te oefenen. De school werkt vanaf 2012 met het programma Positive Behavior Support (PBS). Centraal hierin staat het aanleren van het passende gedrag en vervolgens het oefenen en positief bekrachtigen van dit gedrag. Pesten is onacceptabel. Het voorkomen van pestgedrag (in woord, beeld en digitaal) maakt deel uit van het Positive Behavior Support-programma. Er is een pestprotocol aanwezig op school. 

Elk kind dat bij ons op school komt is speciaal. Alle leerlingen verschillen sterk in hun mogelijkheden op het gebied van leren, gedrag en omgang met anderen. Ieder kind heeft eigen onderwijsbehoeften op deze gebieden. 

Ons onderwijs is erop gericht kinderen zelfvertrouwen en competentie te laten voelen en ontwikkelen. Respect en de ontwikkeling van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke aandachtspunten. 

In onze school nemen de vakgebieden taal, lezen en rekenen een centrale plaats in. Dit zijn de basisvaardigheden die mogelijkheden in het voortgezet onderwijs vergroten. Deze basis is ook heel belangrijk voor het volgen en afronden van een (beroeps)-opleiding en het kunnen meedoen in de samenleving. Natuurlijk komen ook alle overige (leer)gebieden aan bod. Door een structureel aanbod van creatieve vakken en techniek willen we bijdragen aan de ontwikkeling van talenten van onze leerlingen. Hun eigenwaarde wordt hierdoor versterkt. 

Leerlingen groeien in de basisvaardigheden in een passend tempo, volgens een eigen ontwikkelingsperspectief (uitstroomprofiel). Het onderwijsaanbod wordt planmatig ingericht, met behulp van passende lesmethoden. 

 

 

 

 

Terug naar Onderwijs en Begeleiding