Klachtenregeling

 

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Net als overal kunnen ook op De Boei klachten voorkomen. Natuurlijk gaan we allereerst graag zelf met u in gesprek. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de betrokken medewerker(s) met als doel een oplossing te vinden. Ook de directie werkt hierin actief mee. Voor klachten waarvoor geen oplossing wordt gevonden bestaat een protocol 'klachtenregeling', dat op De Boei ter inzage ligt. De hoofdzaken hieruit: 

INTERNE CONTACTPERSONEN:

Op elk kindcentrum is een teamlid aanwezig die de wegen kent richting vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie. Deze interne contactpersoon fungeert daardoor als een eerste aanspreekpunt. (Als u niet weet wie dat is op De Boei, dan kunt u dat navragen bij de directie.) Is deze weg gelet op de aard van de klacht niet mogelijk, of heeft de afhandeling niet naar tevredenheid plaatsgevonden? Dan kunt u ook rechtstreeks een beroep doen op een externe vertrouwenspersoon of direct contact opnemen met de klachtencommissie.

EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN

CKC Drenthe beschikt over drie externe vertrouwenspersonen die functioneren als aanspreekpunt bij klachten die het onderwijs betreffen. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent bijstand. Uiteraard is de vertrouwenspersoon gebonden aan geheimhouding en neemt hij of zij bij zijn of haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.

De vertrouwenspersonen zijn:

Mw. E. G. Harderwijk, tel 06-12931996 (Assen) en Mw. D. Kits, tel. 0592-412697 (Bovensmilde).

ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE

Desgewenst kan ook rechtstreeks een beroep gedaan worden op de onafhankelijke klachtencommissie van CKC Drenthe onderwijs. Uw klacht zal dan volgens de procedure in behandeling worden genomen. De klachtencommissie van CKC Drenthe onderwijs is bereikbaar via het emailadres: klachtencommissie@ckcdrenthe.nl

OVERIGE COMMISSIES

Naast de onafhankelijke klachtencommissie van CKC Drenthe onderwijs zijn we ook aangesloten bij de volgende landelijke commissies:

1. De Commissie van beroep funderend onderwijs voor behandeling van klachten van werknemers tegen besluiten van hun werkgevers;

2. De Landelijke commissie voor geschillen WMS voor behandeling van medezeggenschapgeschillen;

3. De Geschillencommissie passend onderwijs voor behandeling van geschillen betreffende het passend onderwijs. Zie voor meer informatie hierover: www.onderwijsgeschillen.nl.

 

Terug naar Algemene informatie